СТАТУТ

Тучинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Гощанської районної ради Гощанського району Рівненської області

(нова редакція)

І. Загальні положення.

1.1. Комунальний заклад Тучинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Гощанської районної ради Гощанського району Рівненської області утворений відповідно до рішення Гощанської районної ради Рівненської області «Про передачу закладів освіти у власність територіальних громад Гощанського району» від 25.07.2012 р. № 237.

Повна назва: Тучинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Гощанської районної ради Гощанського району Рівненської області.

Скорочена назва: Тучинська ЗОШ І-ІІІ ст.

1.2.Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності Тучинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (далі Тучинська ЗОШ І-ІІІ ст.)

1.3. Юридична адреса Тучинська ЗОШ І-ІІІ ст.: 35415 с. Тучин, вул. 1 Травня, 22, телефони: 03650 92373, 03650 92133.

1.4. Тучинська ЗОШ І-ІІІ ст. Гощанської районної ради Гощанського району Рівненської області є правонаступником усіх прав і обов'язків Тучинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тучинської сільської ради Гощанського району Рівненської області, є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в органах державного казначейства України, банківських установах, печатку установленого зразка, штамп, ідентифікаційний номер, бланки і вивіску встановленого зразка зі своїм найменуванням. Може мати свою символіку: прапор, герб, гімн та інші атрибути. Положення з описом та порядком використання власної символіки затверджується відповідно до чинного законодавства.

1.5. Тучинська ЗОШ І-ІІІ ст. набуває права юридичної особи з дня її державної реєстрації у встановленому законом порядку.

1.6. Тучинська ЗОШ І-ІІІ ст. заснована на спільній власності територіальних громад Гощанського району. Власником його є територіальні громади сіл, селища Гощанського району в особі Гощанської районної ради (далі - Власник).

1.7. Тучинська ЗОШ І-ІІІ ст. має статус комунального закладу, утримується за рахунок районного бюджету і є неприбутковою.

1.8. Головною метою Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст.: є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.9. Головними завданнями школи є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- надання кваліфікованої допомоги в корекції недоліків розвитку дитини;

- становлення змісту, форм і методів виховання і навчання відповідно до вікових особливостей дітей;

- створення умов для всебічного розвитку дітей шкільного віку.

1.10. Тучинська ЗОШ І-ІІІ ст. в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2010 року № 778, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.11. Тучинська ЗОШ І-ІІІ ст. самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства.

1.12. Тучинська ЗОШ І-ІІІ ст. не відповідає за зобов’язаннями Власника, а Власник не відповідає за зобов’язаннями школи.

1.13 Держава та Власник не несуть відповідальності за зобов’язаннями Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. Тучинська ЗОШ І-ІІІ ст. не відповідає за зобов’язаннями держави та Власника, а також інших підприємств, установ, організацій.

1.14 У межах Статутної діяльності Тучинська ЗОШ І-ІІІ ст. має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем, відповідачем у судах усіх інстанцій, самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.15. Тучинська ЗОШ І-ІІІ ст. несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни;

- дотримання умов, що визначаються за результатами атестації закладу.

1.16. У Тучинській ЗОШ І-ІІІ ст. навчання здійснюється українською мовою, запроваджено профілі навчання: правовий, технологічний.

У Тучинській ЗОШ І-ІІІ ст. можуть вводитися інші профілі навчання, може запроваджуватися поглиблене вивчення предметів інваріантної складової навчального плану у відповідності до освітніх запитів регіону.

1.17. Тучинська ЗОШ І-ІІІ ст. має право:

- користуватися пільгами,що передбачені державою;

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із місцевим органом управління освітою;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- встановлювати форму для учнів;

- а також можуть бути визначені інші права, які не суперечать законодавству України.

1.18. У Тучинській ЗОШ І-ІІІ ст. створюються та функціонують методичні об’єднання, творчі групи педагогічних працівників тощо, які затверджуються наказом директора про методичну роботу. Створена та функціонує соціально-психологічна служба.

1.19. Медичне обслуговування учнів у Тучинській ЗОШ І-ІІІ ст. здійснюються медичним працівником (при його наявності), лікарською амбулаторією с.Тучин та Гощанською центральною районною лікарнею; заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

1.20. Відповідальність за організацію харчування учнів покладається на Власника та директора Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. Норми та порядок організації харчування учнів встановлюється Кабінетом Міністрів України, розпорядженням голови Гощанської райдержадміністрації.

1.21. Взаємовідносини Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. з юридичними та фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами або угодами, що укладені між ними.

II. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Тучинська ЗОШ І-ІІІ ст. планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного, річного планів.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи погоджується педагогічною радою Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. і затверджується радою школи.

2.2. Навчально-виховний процес у школі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Робочі навчальні плани школи щорічно затверджуються відділом освіти Гощанської районної державної адміністрації.

Школа може мати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани, які складаються, погоджуються і затверджуються у встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України порядку.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додається режим роботи (щоденний, річний), затверджений відповідним чином .

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів й реалізувати навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.4. Індивідуалізація та диференціація навчання у Тучинській ЗОШ І-ІІІ ст. забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної складової Державного стандарту загальної середньої освіти. Інваріантна частина робочого навчального плану є незмінною, варіативна частина - формується Тучинською ЗОШ І-ІІІ ст. з урахуванням спеціалізації та профілю навчання.

2.5.Індивідуальне навчання та екстернат у Тучинській ЗОШ І-ІІІ ст. організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.6. Тучинська ЗОШ І-ІІІ ст. складається з початкової школи – 1-4 класи, основної школи – 5-9 класи та старшої школи – 10-11 класи і здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання в одну зміну.

2.7. Мережа класів формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв (але не більше, ніж 30 учнів) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

2.8. Зарахування учнів до Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. здійснюється як правило, до початку навчального року, за наказом директора на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, особової справи (крім дітей, які вступають до першого класу) на безконкурсній основі. До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України зразка та заяви батьків або осіб, що їх замінюють.

2.9. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.10. У Тучинській ЗОШ І-ІІІ ст. для учнів 1-8 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу та відповідного фінансування можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Комплектування та режим роботи групи продовженого дня визначається у відповідності до нормативних документів.

2.11. Тучинська ЗОШ І-ІІІ ст. може реалізувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством економіки України.


2.12. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів
встановлюються в Тучинській ЗОШ І-ІІІ ст. в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальний рік розпочинається 1 вересня і закінчується у термін, визначений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, але не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення школи для роботи у новому навчальному році.

Навчальний рік поділяється на семестри. Їх тривалість та календарні строки визначаються відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України.

2.13. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності
забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою
та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та
згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.14. Протягом навчального року учням запроваджуються канікули: осінні, зимові, весняні і літні. Їх терміни встановлюються відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. За погодженням з місцевим органом управління освітою з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. можуть вноситися зміни у їх тривалість і терміни. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше 30 календарних днів.

2.15. Тривалість уроків у Тучинській ЗОШ І-ІІІ ст. становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих - одинадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з місцевим органом управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб активного відпочинку і харчування учнів, але не менш, як 10 хвилин, великої перерви (після 2-го та 3-го уроку) – 20 хвилин.

2.16. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять, уроків визначається розкладом занять, уроків відповідно до робочого навчального плану закладу, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується з районною санепідемстанцією і затверджується директором.

Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10 -11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних предметів.

Тижневий режим роботи Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. затверджується у розкладі навчальних занять.

Заклад може обирати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у Тучинській ЗОШ І-ІІІ ст. можуть проводиться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.17. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1-го класу не задаються.

2.18. У Тучинській ЗОШ І-ІІІ ст. визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень школярів, затвердженої Міністерством освіти та науки, молоді і спорту України. Ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні. У наступних класах вона доповнюється оцінками у балах, відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2. 19. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х ) класах в Тучинській ЗОШ І-ІІІ ст. завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форми і порядок державної підсумкової атестації, а також переведення і випуск учнів встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.20. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства охорони здоров’я України.

2.21. У початковій школі, в 5-8 та 10 класах за рішенням педагогічної ради Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. проводяться різні форми підсумкової атестації учнів (тестування, заліки, контрольні роботи, захисти учнівських науково-дослідних робіт тощо).

2.22.У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.23. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.24. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається
відповідний документ про освіту:

- по закінченні початкової школи - табель успішності;

- по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні навчального закладу - атестат про повну загальну середню освіту.

Документ про базову або повну загальну середню освіту (свідоцтво, атестат) видається лише державного зразка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

2.25. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків або осіб, що їх замінюють, направляються на обстеження фахівцями відповідної
психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної
консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах
або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за
згодою батьків (осіб, які їх замінюють)

Учні початкових класів, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.26. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються моральні заохочення:

- нагородження похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» (учні 2-8, 10 класів);

- нагородження похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» (учні 11 класу);

- нагородження Срібною чи Золотою медаллю (учні 11 класу);

- надання рекомендацій для вступу в навчальні заклади;

- нагородження дипломом дирекції закладу;

- занесення до «Книги добрих справ», розміщенням фото на Дошку пошани тощо;

- свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою

та матеріальні заохочення в межах коштів, передбачених на ці цілі:

2.27. Випускникам 9-го, 11-го класів, які не атестовані хоча б з одного
предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

Рішення про відрахування із закладу дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприянням відповідного органу управління освітою такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

2.28. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих та срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, та відповідними органами управління освіти.

ІІІ. Виховний процес у закладі.

3.1. Виховання учнів (вихованців) здійснюється під час проведення занять, уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

3.2. Примусове залучення учнів (вихованців) закладу до вступу в будь-які
об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і
воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях,
участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

3.3. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку, правил для учнів та цього Статуту.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

IV. Учасники навчально-виховного процесу

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу у Тучинській ЗОШ І-ІІІ ст. є:

- учні;

- адміністрація закладу;

- педагогічні працівники;

- практичні психологи, бібліотекарі;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- представники громадськості (відповідно до подання керівника громадської організації).

4.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальних заклад, Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку для працівників закладу, Правилами для учнів.

4.З. Учні Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. мають гарантоване державне право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у школі;

- вибір певного загальноосвітнього навчального закладу, форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- переатестацію з навчальних предметів;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлюваною та лікувально-оздоровчою базою школи;

- участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- участь у органах громадського самоврядування школи;

- вільне вираження поглядів, переконань;

- участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність та інші права.

- отримання додаткових, у тому числі платних навчальних послуг.

4.4. Учні зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі, не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог Статуту, Правил для учнів;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни, дбати про охайний зовнішній вигляд, відвідувати школу у формі встановленого радою школи зразка;

- брати участь у пошуковій, науковій діяльності.

4.4.1. Учням забороняється:

- пропускати навчальні заняття та позаурочні заходи без поважних причин;

- порушувати правила поведінки в Тучинській ЗОШ І-ІІІ ст. та поза нею;

- вживати спиртні напої, наркотичні засоби, палити в школі та поза нею.

За систематичне порушення цих заборон рішенням педагогічної ради до учнів можуть застосовуватися міри покарань.

4.5.Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків, або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці
відповідно до цього Статуту та Правил для учнів з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

4.6. Педагогічними працівниками в Тучинській ЗОШ І-ІІІ ст. можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати покладені на них функції.

Педагогічні та інші працівники в Тучинській ЗОШ І-ІІІ ст. приймаються на роботу до закладу та звільняються у відповідності до чинного законодавства в галузі загальної середньої освіти та згідно з трудовим законодавством.

4.7. Педагогічні працівники в Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. мають право:

- самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, нешкідливі для здоров’я учнів;

- брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів школи та інших органів самоврядування школи, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми підвищення своєї кваліфікації;

- проводити у встановленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції керівництву школи та органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членом інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

4.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

- утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати Статут, Правила внутрішнього розпорядку для працівників школи, умови контракту чи трудового договору;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- виконувати накази і розпорядження директора школи, органів управління освітою:

- нести відповідальність за об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів, доводити результати навчальних досягнень учнів до їх відома, відома батьків, осіб, що їх замінюють, керівника Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст.;

- належним чином вести відповідну документацію.

4.9. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі чинного законодавства директором в Тучинській ЗОШ І-ІІІ ст. і затверджується відповідним органом управління освіти.

Обсяг педагогічного навантаження може бути меншим від тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.10. Директор в Тучинській ЗОШ І-ІІІ ст. призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями тощо відповідно до вимог нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, чинного трудового законодавства, згідно з цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку Школи.

4.11. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

4.12. Директор і педагогічні працівники в Тучинській ЗОШ І-ІІІ ст. підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель (вихователь)-методист», «педагог-організатор-методист» та інші.

4.13. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників в Тучинській ЗОШ І-ІІІ ст. й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

4.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, Правила внутрішнього розпорядку для працівників школи, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

4.15. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймається на роботу і звільняється директором в Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. згідно з чинним законодавством.

Права і обов’язки інженерно-технічних працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку для працівників закладу.

4.16. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їх дітей до Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст.

Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати та бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, директора школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності школи;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних органах.

4.17. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту закладу;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати честь і гідність дитини та працівників закладу , виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Батьківщини, сім’ї, державної та рідної мов;

- повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

4.18. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, школа може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

4.19. У навчально-виховному процесі в Тучинській ЗОШ І-ІІІ ст. можуть брати участь наукові установи в галузі педагогіки та психології, організації та заклади, установи в межах, визначених чинним законодавством і цим Статутом.

V. Управління Тучинською ЗОШ І-ІІІ ст.

5.1. Управління Тучинською ЗОШ І-ІІІ ст. здійснюється Гощанською районною радою та відділом освіти Гощанської райдержадміністрації.

5.1.1.До компетенції Гощанської районної ради належить:

· унесення змін до Статуту Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст.;

· розпорядження основними засобами Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст.;

· прийняття рішення про відчуження майна, позику, заставу;

· надання дозволу на списання основних засобів;

· прийняття рішення про припинення діяльності Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст., її ліквідації, затвердження ліквідаційного балансу.

5.1.2. До компетенції відділу освіти Гощанської райдержадміністрації належить:

· визначення основних напрямів діяльності;

· призначення та звільнення директора Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст.;

· затвердження планів Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. і звітів про їх виконання;

· визначення форм контролю за діяльністю Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст.;

· затвердження штатного розпису працівників Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. та інші питання галузі освіти.

5.2. Безпосереднє керівництво Тучинською ЗОШ І-ІІІ ст. здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. призначається і звільняється з посади відділом освіти Гощанської районної державної адміністрації за погодженням з Гощанською районною радою або уповноваженим нею органом з дотриманням чинного законодавства.

Директор має заступників відповідно до штатного розпису. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється у відповідності до чинного трудового законодавства та в галузі загальної середньої освіти.

5.3. Директор Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст.:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановленні терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку майном Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст.;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього розпорядку для працівників закладу, посадові обов'язки працівників закладу;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, власником, місцевими органами державної виконавчої влади;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.

5.4. У Тучинській ЗОШ І-ІІІ ст. створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст.

5.5. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- планування та режиму роботи закладу;

- розподілу варіативної складової робочого навчального плану;

- участь у інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

- морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуск, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу;

- педагогічна рада розглядає також і інші питання, пов'язані з діяльністю закладу.

5.6. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до
потреб Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

5.7. Органом громадського самоврядування Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. є конференція колективу, що скликається не менше одного разу на рік.

Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

· працівників закладу - зборами трудового колективу;

· учнів закладу другого та третього ступенів - класними зборами;

· батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить 1 рік.

Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають голова ради школи, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, Власник.

Конференція:

- обирає раду Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст., її голову, встановлює термін їх повноважень;

- заслуховує звіт директора і голови ради школи;

- розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності закладу;

- затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності закладу;

- приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

5.8. У закладі за рішенням конференції може створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється Положенням, що затверджується конференцією Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. після погодження директором закладу.

До складу ради Школи обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів школи ІІ-ІІІ ступенів, батьків і громадськості.

Рада Школи організовує виконання рішень конференцій, затверджує режим роботи Школи, розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти молоді, підтримки ініціатив щодо удосконалення системи навчання і виховання учнів, дослідно-експериментальної роботи педагогів, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення та використання бюджету школи, розподілу фондів загальнообов’язкового навчання, вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

5.9. У Тучинській ЗОШ І-ІІІ ст. за рішенням конференції або ради Школи можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації тощо, положення про які розробляє та затверджує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Батьківський комітет в Тучинській ЗОШ І-ІІІ ст. обирається на загальношкільних батьківських зборах на початку кожного навчального року терміном на один рік. Його склад установлюється рішенням загальних шкільних батьківських зборів. На першому засіданні батьківського комітету школи обирається голова батьківського комітету.

Основними завданнями діяльності батьківського комітету школи є сприяння створенню умов для:

- формування та розвитку особистості учнів та їх громадянської позиції, становлення учнівського самоврядування;

- виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які мешкають в Україні;

- формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

- захисту здоров'я та збереження життя і здоров'я дітей;

- здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти, розвитку їхніх природних здібностей та підтримки обдарованої учнівської молоді;

- запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час;

- всебічного зміцнення зв'язків між родинами, школою і громадськістю з метою встановлення єдності їхнього виховного впливу на дітей;

- залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

- організація роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їхньої відповідальності за навчання і виховання дітей;

- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази школи та її благоустрою;

- створення санітарно-гігієнічних умов для навчання й виховання учнів згідно з державними освітніми стандартами.

Члени піклувальної ради в Тучинській ЗОШ І-ІІІ ст. обираються на конференції. Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників тощо.

5.10. Основною структурною ланкою в Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. є клас – колектив учнів, що формується з метою виконання завдань школи на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку.

В Тучинській ЗОШ І-ІІІ ст. функціонують 1-4 класи (початкова школа), у яких учні здобувають початкову освіту; 5-9 класи (основна школа), в яких учні здобувають базову загальну середню освіту; 10-11 класи ( старша школа), у яких учні здобувають повну загальну середню освіту.

5.11.Учнівські збори школи (класу) – колективний орган учнівського самоврядування.

Учнівські збори школи (класу):

- обирають органи учнівського самоврядування школи (класу);

- висувають своїх представників у робочі органи громадського самоврядування;

- обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу.

5.12. Батьківські збори в Тучинській ЗОШ І-ІІІ ст. (класу):

- обирають органи батьківського самоврядування;

- обирають своїх представників для участі у роботі громадського самоврядування Школи;

- залучають батьків для участі в роботі громадського самоврядування школи;

- вносять на розгляд педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо навчально-виховного процесу в класі та школі;

- запрошують педагога, вихователя, представників державних органів управління, адміністрацію Школи для обговорення стану і перспектив роботи класу й Школи, а також роз’яснення з окремих питань, які турбують батьків.

5.13.У Тучинській ЗОШ І-ІІІ ст. можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VІ. Матеріально-технічна база

6.1. Матеріально-технічна база Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у власному балансі навчального закладу.

6.2. Майно Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. є спільною власністю територіальних громад сіл, селища Гощанського району і закріплюється за ним на правах оперативного управління. Здійснюючи оперативне управління, Тучинська ЗОШ І-ІІІ ст. володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном, учиняє дії, що не суперечать чинному законодавству України з урахуванням обмежень, установлених цим Статутом.

6.3. Тучинська ЗОШ І-ІІІ ст. відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

6.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу у Тучинській ЗОШ І-ІІІ ст. обладнані навчальні кабінети, майстерні, а також спортивний, актовий і читальний зали, бібліотека, комп'ютерний, мультимедійний класи, їдальня, кімнати психологічного розвантаження, учнівського самоврядування, приміщення для технічного та навчально-допоміжного персоналу тощо.

Тучинська ЗОШ І-ІІІ ст. має земельні ділянки розміром 0,2122 та 1,7137 га, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо відповідно до Державних актів на землю (серія ЯЯ №262640, №262641),

VIІ. Фінансово-господарська діяльність

7.1. Фінансово-господарська діяльність Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів на основі його кошторису. Штатний розпис закладу розробляється на підставі Типових штатів і затверджується відділом освіти райдержадміністрації в порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.2. Джерелами формування кошторису Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. є:

- кошти місцевого (районного) бюджету;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- доходи від реалізації продукції навчально-дослідних ділянок, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

7.3. Тучинська ЗОШ І-ІІІ ст. має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

7.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Тучинській ЗОШ І-ІІІ ст. визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України. Бухгалтерський облік заклад здійснює через Централізовану бухгалтерію відділу освіти Гощанської райдержадміністрації. За рішенням Власника заклад може здійснювати самостійний бухгалтерський облік.

7.5. Звітність про діяльність Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. встановлюється відповідно до законодавства.

VIIІ. Міжнародне співробітництво

8.1. Тучинська ЗОШ І-ІІІ ст. за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з
міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

8.2. Тучинська ЗОШ І-ІІІ ст. має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

Участь школи у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

ІХ. Контроль за діяльністю навчального закладу

9.1. Контроль за галузевою діяльністю Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. здійснює відділ освіти Гощанської районної державної адміністрації.

Державний контроль за діяльністю Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

9.2.Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України, інші органи управління освітою, Державна інспекція навчальних закладів, Власник, відділ освіти Гощанської районної державної адміністрації, санепідемстанція чи інший державний орган, який врегульовує питання санітарно-гігієнічних норм і правил.

9.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є його атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за поданням органу громадського самоврядування Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. або відповідного органу управління освітою.

У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) Школи з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як 2 рази на рік.

9.4. Тучинська ЗОШ І-ІІІ ст. має право на одержання інформації про результати інспектування і перевірок його діяльності не пізніше як через тридцять днів після їх закінчення, якщо інше не передбачено законом. Дії службових осіб, що здійснювали перевірку, можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому законодавством України.

9.5. Службові особи організацій та органів, що проводять перевірку закладу, несуть відповідальність за розголошення інформації, яка відноситься до категорії „Для службового користування”.

9.6. Відносини Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. з органами державного управління і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про місцеві державні адміністрації”, інших законодавчих актів, які визначають компетенцію цих органів.

9.7.Контроль за ефективним використанням та збереженням майна Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. здійснює Гощанська районна рада або уповноважений нею орган управління.

Х. Реорганізація або ліквідація Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст.

10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. приймає Власник у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і допускається лише за згодою територіальної громади Гощанського району.

Реорганізація закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, або органом, що прийняв рішення про ліквідацію, у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом.

10.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

10.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

10.4. Ліквідація Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. відбувається у формі позбавлення її статусу закладу освіти та статусу юридичної особи відповідним органом державної виконавчої влади або засновником.


Ліквідація або реорганізація закладу освіти здійснюється згідно з чинним законодавством.

10.5.При реорганізації чи ліквідації Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. учням, які навчалися у ній, повинно бути забезпечено право на продовження навчання в інших навчальних закладах відповідно до чинного законодавства.

10.6. При реорганізації чи ліквідації Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

ХІ. Прикінцеві положення

11.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням Гощанської районної ради.

11.2. Зміни та доповнення підлягають державній реєстрації у порядку,

встановленому чинним законодавством.


Кiлькiсть переглядiв: 255

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.
Тучинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

35415, Рівненська область Гощанський район с.Тучин, вул. Освіти, 22

Дата останньої зміни 11 Грудня 2018

Фотогалерея